برای هر روز جمعه کاری در صورتی که کارفرما یک روز را بجای روز جمعه تعطیل نماید .
در صورت تخلف کارفرما و عدم تعطیلی یک روز بجای روز جمعه برای هشت ساعت اول علاوه بر جمعه کاری اضافه کاری نیز به کارگر تعلق می گیرد .