کارگر کیست؟

برای پاسخ به این سوال اول باید مواد 2 و 3 قانون کار بررسی شود

 

ماده ۲ قانون کار

کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق‌السعی اعم از مزد،حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می‌کند.

ماده ۳ قانون کار

کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق‌السعی کار می‌کند. مدیران و مسئولان‌ و به طور عموم کلیه کسانی که عهده‌دار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب می‌شوند و کارفرما مسئول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور‌در قبال کارگر به عهده می‌گیرند.در صورتی که نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی بنماید و کارفرما آن را نپذیرد در مقابل کارفرما ضامن است.

 

اما تعریف اصولی و اینکه بدانیم چه زمانی رابطه بین دو نفر می تواند کارفرمایی و کارگری باشد

فردی به دستور کارفرما در مقابل دریافت مزد کار می کند

دستور زمانی

مکان متعلق به کارفرماست

ابزار و وسایل متعلق به کارفرماست

یعنی رابطه حقوقی و اقتصادی بین دو نفر برقرار است لذا فرد کارگر نامیده می شود.