حراج!

الحاقیه حسابدار

قیمت لیست: 35,000 تومان
قیمت: 30,000 تومان

تعداد:

حسابداران در هر مجموعه ای بیشترین ارتباط را با کارفرما دارند

شرح وظایف و تعهدات نیروی حسابداری بسیار مهم می باشد

در هر مجموعه ای وجود الحاقیه قرارداد کار برای حسابدار الزامی است