حراج!

الحاقیه مدیر کارگاه

قیمت لیست: 35,000 تومان
قیمت: 30,000 تومان

تعداد:

شاید شما نیز در بنگاه اقتصادی خود مدیری را استخدام نموده

که مسلما وظایف و تعهدات بسیاری دارد

کارفرما می تواند در کنار یک قرارداد کار استاندارد الحاقیه شرح وظایف و تعهدات

مدیر را نیز داشته باشد.