حراج!

الحاقیه مسئول کنترل کیفیت

قیمت لیست: 50,000 تومان
قیمت: 45,000 تومان

تعداد:

شاید شما نیز یک بنگاه اقتصادی دارید که در آن خط تولید وجود دارد

و یک مسئول خط تولید به کار گرفته اید

همراه قرارداد کار استاندارد باید از الحاقیه مسئول خط تولید نیز استفاده کنید.