حراج!

فرم تعهد نامه منع افشای اطلاعات

قیمت لیست: 250,000 تومان
قیمت: 200,000 تومان

تعداد:

شما کارفرمای مجموعه ای هستید که کارگران شما در خط تولید و یا برخی از مدیران شما به اسرار و اطلاعاتی دسترسی دارند که برای مجموعه شما حیاتی می باشد

ایا برای عدم افشای این اطلاعات فکری کرده اید.