فرم مرخصی ساعتی

قیمت:10,000 تومان

تعداد:

یکی از فرمهای پر مصرف هر کسب و کاری فرم مرخصی ساعتی می باشد

با توجه به الزام قانون مبنی بر استفاده از مرخصی با درخواست کارگر باشد

و مرخصی ساعتی جزیی از مرخصی استحقاقی کارگران محسوب می گردد

لذا وجود فرم مرخصی ساعتی الزامی است.