حراج!

قرارداد غیر بیمه ای نیروهای درصدی

قیمت لیست: 250,000 تومان
قیمت: 200,000 تومان

تعداد:

امروزه با توجه به گسترش کسب و کارهای ویزیتوری و کارهای غیر حضوری
نیاز کارفرمایان به نیروهای درصدی و پورسانتی بسیار زیاد می باشد
شما می توانید قراردادهای پورسانتی و درصدی غیر بیمه ای را از همینجا دانلود کنید