حراج!

قرارداد مربیان

قیمت لیست: 250,000 تومان
قیمت: 200,000 تومان

تعداد:

قرارداد کار مربیان و معلمان با توجه ساعات کارکرد
بسیار مهم می باشد و همچنین شرح وظایف و تعهدات باید مشخص باشد
قرارداد کار استاندارد مربیان را می توانید از همینجا دانلود کنید