حراج!

قرارداد کار سالن های زیبایی

قیمت لیست: 350,000 تومان
قیمت: 300,000 تومان

تعداد:

برای پرسنلی که در سالن های زیبایی مشغول به کار هستند
می توانند هم مشمول قانون کار باشند و هم مشمول قانون کار نباشند
که بستگی به نوع قرارداد کار دارد
قرارداد کار موجود از نوع غیر بیمه ای می باشد و در صورت امضا این قرارداد
و رعایت موارد مطروحه در این قرارداد پرسنل شما در حکم همکار شما هستند و جز قانون کار محسوب نمی گردند.