حراج!

قرارداد کار مدت موقت و دائم

قیمت لیست: 250,000 تومان
قیمت: 200,000 تومان

تعداد:

در تمامی مجموعه های کارگران دائمی و موقت هستند
که نیاز به انعقاد قرارداد های کار استاندارد دارند
شما می توانید از اینجا قرارداد های کار دائمی و موقت مورد نیاز استاندارد خود را با توجه به اخرین دستورالعمل های صادره دانلود کنید.