کارفرما کیست؟

کارفرما کیست ؟ ماده ۳ قانون کار کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست ...

ادامه مطلب